Thư Viện Vĩnh Hưng

* Thành lập năm: 1988

* Trụ sở: Đường 30 tháng 4, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng.

* Điện thoại: 072 3971 730        E-mail: ttvhvinhhung@gmail.com
* Số liệu thống kê năm 2017 :

- Công tác phục vụ bạn đọc:

                   + Số thẻ cấp mới: 150 thẻ.

                   + Lượt bạn đọc được phục vụ: 1.368 lượt.

                   + Lượt tài liệu được phục vụ: 2.730 lượt.

- Vốn tài liệu:

                   + Sách: 4.500 tên sách.

                   + Báo, tạp chí: 6 tên/ 6 tờ.

- Diện tích, trang thiết bị: diện tích thư viện, không gian đọc sách hạn hẹp; trang thiết bị còn hạn chế vì thế chưa đáp ứng được nhu cầu bạn đọc.

- Nhân sự: một biên chế phụ trách thư viện. Trình độ đại học. Chuyên ngành Hành chính – Quản lý nhà nước.

- Kinh phí hoạt động: 6.000.000đ (sáu triệu đồng). Trong đó, kinh phí bổ sung sách, báo là 289.600đ (hai trăm tám mươi chín nghìn sáu trăm đồng).

Phòng đọc, thư viện cấp xã không có nguồn kinh phí bổ sung vốn tài liệu.

- Công tác bổ sung tài liệu: chủ yếu là nguồn biếu tặng, tài trợ.

                   + Sách: 47 tên/ 47 bản.

                   + Báo, tạp chí: 5 tên/ 5 tờ (kinh phí địa phương).

- Xử lý nghiệp vụ: tài liệu chưa được xử lý theo đúng nghiệp vụ chuyên môn do cán bộ phụ trách thư viện là cán bộ bên bộ phận khác kiêm nhiệm.

- Xây dựng mạng lưới cơ sở: Trên địa bàn huyện hiện có 82 phòng đọc sách, tủ sách ở cơ sở.

Scroll