Thư Viện Thạnh Hóa

* Thành lập năm: 1997

* Trụ sở: Khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa.

* Điện thoại: 072.3857 353      E-mail: ttvhthanhhoa@gmail.com
* Số liệu thống kê năm 2017 :

- Công tác phục vụ bạn đọc:

                   + Số thẻ cấp mới: 65 thẻ.

                   + Lượt bạn đọc được phục vụ: 1.858 lượt.

                   + Lượt tài liệu được phục vụ: 6.468 lượt.

- Vốn tài liệu:

                   + Sách: 7.060 tên/ 8.566 bản.

                   + Báo, tạp chí: 4 tên/ 14 tờ.

- Diện tích, trang thiết bị: diện tích thư viện, không gian đọc sách hạn hẹp; trang thiết bị còn hạn chế vì thế chưa đáp ứng được nhu cầu bạn đọc.

- Nhân sự: một biên chế phụ trách thư viện. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. Chuyên ngành Kinh tế luật.

- Kinh phí hoạt động: 10.000.000đ (mười triệu đồng).

- Công tác bổ sung tài liệu:

                   + Sách: 218 tên/ 355 bản (kinh phí địa phương).

200 tên/ 200 bản (biếu tặng, tài trợ).

                   + Báo, tạp chí: 4 tên/ 12 tờ (kinh phí địa phương).

2 tên (biếu tặng, tài trợ).

- Xử lý nghiệp vụ: tài liệu chưa được xử lý theo đúng nghiệp vụ chuyên môn do cán bộ phụ trách thư viện là cán bộ bên bộ phận khác kiêm nhiệm.

- Xây dựng mạng lưới cơ sở: Trên địa bàn huyện hiện có 27 phòng đọc sách, tủ sách ở cơ sở (trong đó có 7 phòng đọc sách, tủ sách mới thành lập).

Scroll