Thư Viện Tân Hưng

* Thành lập năm: 2006

* Trụ sở: Đường 3 tháng 2, KP Gò Thuyền, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng

* Điện thoại: 0272 3861 534      E-mail: ttvhtanhung@longan.gov.vn  

* Số liệu thống kê năm 2017 :

- Công tác phục vụ bạn đọc:

                   + Số thẻ cấp mới: 58 thẻ.

                   + Lượt bạn đọc được phục vụ: 1.363 lượt.

                   + Lượt tài liệu được phục vụ: 7.072 lượt.

- Vốn tài liệu:

                   + Sách: 1.768 tên/ 7.072 bản.

                   + Báo, tạp chí: 9 tên/ 1.739 tờ.

- Diện tích, trang thiết bị: diện tích thư viện, không gian đọc sách hạn hẹp; trang thiết bị còn hạn chế vì thế chưa đáp ứng đủ điều kiện hoạt động cũng như nhu cầu bạn đọc.

- Nhân sự: một biên chế phụ trách thư viện. Trình độ đại học. Chuyên ngành Khoa học thư viện.

- Kinh phí hoạt động: không có kinh phí riêng. Kinh phí hoạt động của thư viện lồng ghép chung trong kinh phí hoạt động của Trung tâm VH – TT.

- Công tác bổ sung tài liệu: chủ yếu là nguồn biếu tặng, tài trợ.

                   + Sách: 105 tên/ 215 bản.

                   + Báo, tạp chí: 4 tên/ 55 tờ.

- Xử lý nghiệp vụ: phần lớn tài liệu chưa được xử lý theo đúng nghiệp vụ chuyên môn do cán bộ phụ trách thư viện phải kiêm nhiệm thêm nhiều việc khác.

- Xây dựng mạng lưới cơ sở: Trên địa bàn huyện hiện có 10 phòng đọc sách, tủ sách ở cơ sở với 2.730 bản sách.

Scroll