SỬ DỤNG THƯ VIỆN trademark

Mượn trả tài liệu

Dịch vụ mượn sách về nhà đặt tại phòng mượn và được tổ chức dưới hình thức kho mở tự chọn được phân loại và sắp xếp theo môn loại (khung phân loại DDC)

 Khung phân loại DDC:   

      000     Tin học, thông tin & tác phẩm tổng quát
      100     Triết học & Tâm lý học
      200     Tôn giáo
      300     Khoa học xã hội
      400     Ngôn ngữ
      500     Khoa học
      600     Công nghệ
      700     Nghệ thuật & vui chơi giải trí
      800     Văn học
      900     Lịch sử & địa lý

Cách sử dụng:
       Bạn đọc tự chọn sách trên kệ theo nhu cầu bằng cách tra tìm tài liệu trên máy, ghi số ký hiệu kho chính xác và sau đó đến quầy làm thủ tục.
   Lưu ý:

      Số lượng sách được mượn về không quá 3 cuốn / 1 lần mượn.

Scroll